W Elektrowni Opole oddano do eksploatacji kolejną instalację redukcji emisji tlenków azotu w spalinach. Tym razem na czwartym bloku energetycznym. Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm: Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch” SA, które w lutym 2013 roku podpisało umowę na wykonanie instalacji na blokach 1, 2 i 4. Po doświadczeniach związanych z uruchomieniem i eksploatacją instalacji odazotowania spalin zainstalowanej na trzecim bloku energetycznym w Elektrowni Opole w marcu 2011 roku zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podjął decyzję o kontynuacji budowy na pozostałych trzech blokach w oparciu o metody niekatalityczne. Metoda ta pozwala zredukować emisję NOx poniżej 200 mg/Nm3. 6 czerwca 2014 roku – po przeprowadzeniu procedur odbiorowych – instalacja redukcji NOx na bloku nr 4 wraz z budynkiem rozładunku i magazynowania roztworu mocznika została przejęta do eksploatacji. Zgodnie z zawartym kontraktem wykonawca prowadzi jeszcze optymalizację końcową, która z kolei zakończy się pomiarami gwarancyjnymi. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrownia Opole z punktu widzenia ochrony środowiska. Realizacja powyższego zadania pozwoli w efekcie na dostosowanie istniejących bloków do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE (Dyrektywa IED). Harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia zakłada przeprowadzenie modernizacji bloków w latach 2013-2015, podczas planowych postojów remontowych. Budowa instalacji na blokach nr 1 oraz 4 uzyskała dofinansowanie w postaci bezzwrotnych dotacji ze środków unijnych w ramach Działania 4.5 POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) pn. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza”. Umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały podpisane w marcu 2013 roku. Ponadto dofinansowania na realizację inwestycji obejmującej bloki nr 1, 2 oraz 4 w postaci trzech niskooprocentownych pożyczek w czerwcu 2013r. udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Aktualnie trwa budowa instalacji redukcji NOx na bloku pierwszym i jednocześnie rozpoczęto prace projektowe instalacji na bloku drugim. Uruchomienie instalacji na tych blokach planowane jest na styczeń 2015 roku (blok 1) i luty 2016 roku (blok 2).

elopole_site