Zarząd PGE Elektrowni Opole SA zwołuje na dzień 2 listopada 2011 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 63 (sala konferencyjna Sport Hotel) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie poręczenia, które zostanie ustanowione przez PGE SA na rzecz banków wystawiających gwarancje bankowe na zabezpieczenie płatności PGE Elektrownia Opole SA dla Generalnego Wykonawcy w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole SA”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie do 190 mln zł na okres do 67 miesięcy z tytułu planowanego zawarcia przez PGE Elektrownię Opole S.A. umowy o ustanowienie gwarancji zabezpieczających należność dla Generalnego Wykonawcy w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole SA”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki za rok 2010.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd PGE Elektrowni Opole SA informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski PKO SA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w PGE Elektrowni Opole SA w Brzeziu k. Opola (wydział organizacji i zarządzania - pokój 241 w szatni centralnej, w godzinach od 8:00 do 14:00), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w PGE Elektrowni Opole SA w Brzeziu k. Opola w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i  otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE Elektrowni Opole SA prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 2 listopada 2011 roku począwszy od godz. 10:30.

elopole_site