Nasze oddziały

Zarząd PGE Elektrowni Opole SA z siedzibą w Brzeziu k. Opola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 50076, NIP: 754-033-45-76, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 maja 2011 r., na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA przy ul. Mysiej 2 (sala nr 149a - I piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu PGE Elektrowni Opole SA w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania strategicznego pn. „Redukcja emisji NOx poniżej 200mg/Nm3 na blokach nr 1, 2 i 4 metodami niekatalitycznymi w PGE Elektrowni Opole SA”. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu PGE Elektrowni Opole SA o udzielenie zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytu obrotowego w kwocie 200 mln zł na okres 2 lat. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd PGE Elektrowni Opole SA informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do księgi akcyjnej Spółki prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski PKO SA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (Wydział Organizacji i Zarządzania - pokój 241a w Szatni Centralnej, w godzinach od 8:00 do 14:00) wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, będzie wydawany akcjonariuszom na ich żądanie odpis wniosku w sprawie objętej porządkiem obrad. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE Elektrowni Opole SA prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 27.05.2011 r., począwszy od godz. 10:30.

elopole_site