Zarząd PGE Elektrowni Opole SA zwołuje na dzień 26 stycznia 2012 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 63 (sala konferencyjna Sport Hotel) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 200 mln zł w okresie dwóch lat. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd PGE Elektrowni Opole SA informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi AkcyjnejSpółki prowadzonejprzez Centralny Dom Maklerski PKO SA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznejpowinien przedstawić dokument, z którego wynikajego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone wjęzyku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem najęzyk polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki PGE Elektrownia Opole SA w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 63 (Sport Hotel) oraz w Brzeziu k. Opola (wydział administracji i organizacji - pokój 241 w szatni centralnej), w godzinach od 8:00 do 14:00 wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w PGE Elektrowni Opole SA w wyżej wskazanych miejscach i godzinach, będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i  otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE Elektrowni Opole SA prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 26.01.2012 r. począwszy od godz. 10:30.

elopole_site