Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do KRS połączenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i PGE Elektrownia Opole SA. W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE, w dniu 16 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółek z Grupy Kapitałowej PGE działających w obszarze energetyki konwencjonalnej, w tym PGE Elektrownia Opole SA, podjęły uchwały o połączeniu z PGE Elektrownia Bełchatów SA (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA). Postępowanie rejestrowe w zakresie połączenia PGE Elektrownia Opole SA z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zostało zawieszone, natomiast rejestracja połączenia pozostałych spółek  zakończyła się wydaniem przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o wpisie połączenia. Zawieszenie postępowania rejestrowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z PGE Elektrownia Opole SA było formą zabezpieczenia roszczeń akcjonariuszy skarżących uchwały połączeniowe walnego zgromadzenia PGE Elektrownia Opole SA. Wszystkie powództwa o uchylenie uchwały połączeniowej zostały jednak przez Sąd Okręgowy w Opolu oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalone. W jednym przypadku akcjonariusz mniejszościowy złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oddalającego apelację akcjonariusza. W następstwie tych rozstrzygnięć oraz po podjęciu zawieszonego postępowania rejestrowego, w dniu 12 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie połączenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z PGE Elektrownia Opole SA.

elopole_site