Ogłoszenie w sprawie wymiany akcji PGE Elektrowni Opole SA na akcje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. W związku z połączeniem PGE Elektrowni Opole SA z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.03.2012 r. informujemy, że uwzględniając parytet wymiany akcji (1:45,27707317) przyjęty planem połączenia w 2010 r., rozpoczęto proces wymiany akcji PGE Elektrowni Opole SA na akcje PGE GiEK SA. Wobec powyższego dotychczasowi akcjonariusze PGE Elektrowni Opole SA proszeni są o zgłaszanie się do dowolnego Punktu Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (POK) w terminie od dnia 20.04.2012 r., celem otrzymania aktualnego Imiennego Zaświadczenia Depozytowego (IZD), potwierdzającego posiadanie przez akcjonariusza pakietu akcji PGE GiEK SA serii C. Akcjonariusze, których pakiety akcji PGE Elektrowni Opole SA w wyniku przeliczeń z uwzględnieniem ww. parytetu wymiany akcji, nie będą stanowiły całkowitych jednostek (sztuk) akcji, otrzymają dopłaty gotówkowe za ich ułamkowe części. Wypłata dopłat gotówkowych nastąpi gotówką w POK bądź przelewem na rachunek bankowy, po złożeniu pisemnej dyspozycji w tym zakresie osobiście lub przez pełnomocnika. W celu odbioru w POK Imiennego Zaświadczenia Depozytowego oraz wypłaty dopłaty gotówkowej w przypadkach wymienionych poniżej należy przedstawić następujące dokumenty: 1. Osoba fizyczna:

 • ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
 • w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej - pełnomocnictwo dające umocowanie pełnomocnikowi do reprezentowania osoby fizycznej (m.in. do odbioru IZD i dopłaty gotówkowej), ważny dowód osobisty lub ważny paszport.
2. Osoba prawna:
 • informacje o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP) i REGON osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru osoby prawnej,
 • w przypadku pełnomocnika osoby prawnej - pełnomocnictwo dające umocowanie pełnomocnikowi do reprezentowania osoby prawnej (m.in. do odbioru IZD i dopłaty gotówkowej), ważny dowód osobisty lub ważny paszport.
3. Spadkobiercy:
 • ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 • w przypadku kilku spadkobierców - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale akcji w umowie o częściowym dziale spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego bądź umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi lub złożonymi w obecności pracownika CDM Pekao S.A.
4. Gdy akcjonariuszem jest osoba małoletnia:
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego (matki lub ojca}, że na dzień odbioru IZD oraz dopłaty gotówkowej nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie ulega zawieszeniu, ani nie została ograniczona wobec tego dziecka,
 • akt urodzenia dziecka,
 • ważny dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego,
5. Gdy akcjonariuszem jest osoba ubezwłasnowolniona a: w jej imieniu odbioru IZD oraz dopłaty gotówkowej dokonuje opiekun/kurator przedstawia:
 • ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
 • dokument potwierdzający umocowanie do wykonywania czynności opiekuna/kuratora
 • oświadczenie opiekuna/kuratora, że na dzień odbioru IZD oraz dopłaty gotówkowej sprawuje opiekę/kuratelę.
Postanowienia sądów, akty poświadczenia dziedziczenia oraz umowy winny być przedstawione w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub przez pracownika CDM Pekao SA lub też w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Tekst tłumaczenia przysięgłego powinien zostać załączony do pełnomocnictwa. W przypadku, gdy akcje stanowią współwłasność kilku osób, do POK powinny zgłosić się współwłaściciele razem lub jeden ze współwłaścicieli z umocowaniem (pełnomocnictwem) do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli. W przypadku wątpliwości i pytań należy kontaktować się z pracownikami CDM Pekao S.A. pod poniższymi numerami telefonów: 22 856 17 04 lub 22 821 88 55.

elopole_site