Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA z siedzibą w Warszawie niniejszym zaprasza Akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK) do składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji imiennych w kapitale zakładowym tejże Spółki, za Cenę Sprzedaży, która wynosi25,19 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych dziewiętnaście groszy) za jedną Akcję.

Zainteresowani Akcjonariusze mogą składać dobrowolne Oferty Sprzedaży Akcji w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. za pośrednictwem następującego podmiotu:

CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SA (CDM) z siedzibą w Warszawie

Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

W celu umówienia terminu złożenia dobrowolnej Oferty Sprzedaży Akcji w Punkcie Obsługi Klientów CDM oraz uzyskania szczegółowych informacji dotyczących składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji prosimy o kontakt telefoniczny poprzez infolinię TeleCDM

w godz. 10:00-18:00 pod numerem telefonu:

(22) 591 25 95

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Informacje dotyczące warunków i procedury składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji można uzyskać w Punktach Obsługi Klientów CDM oraz poprzez infolinię TeleCDM a także zostały umieszczone na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK SA (www.pgegiek.pl). W przypadku złożenia dobrowolnej Oferty Sprzedaży Akcji, Akcjonariusz będzie nią związany do dnia 30 kwietnia 2014 r., w którym to czasie PGE Polska Grupa Energetyczna SA uprawniona jest do jej przyjęcia, bądź odrzucenia. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty, ani zaproszenia do rokowań, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i nie stanowi realizacji procedur przymusowego wykupu bądź przymusowego odkupu akcji określonych w art. 418 i 418Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). PGE Polska Grupa Energetyczna SA zastrzega sobie możliwość wycofania lub zmiany niniejszego Zaproszenia. Plik do pobrania:

elopole_site