Nasze oddziały

Zarząd PGE Elektrowni Opole SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Opole SA w dniu 28 czerwca 2010 r. podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 265,78 zł brutto na jedną akcję. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt I ACa 102/11, uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej PGE Elektrowni Opole SA w dniu 28 czerwca 2010 r.

Sprostowanie z dnia 15 kwietnia 2011 r.: PGE Elektrownia Opole SA informuje, że treść skierowanego do akcjonariuszy zawiadomienia o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2009, dokonywanej przez Spółkę w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt I ACa 102/11 została sprostowana w zakresie zawartego w zawiadomieniu zastrzeżenia o obowiązku zwrotu na rzecz Spółki wypłaconej dywidendy, jeżeli wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zostanie zmieniony.
Zarząd PGE Elektrowni Opole SA informuje, że od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt I ACa 102/11, stwierdzającego nieważność uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Elektrowni Opole SA z dnia 28 czerwca 2010 r. w części dotyczącej ustalenia dnia dywidendy, Spółka zamierza wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W tym stanie rzeczy wypłata dywidendy dokonywana jest z zastrzeżeniem obowiązku jej zwrotu na rzecz Spółki, jeżeli w wyniku uwzględnienia wniesionej przez Spółkę skargi kasacyjnej wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2011 r. zostanie zmieniony. Wszyscy akcjonariusze uprawnieni do dywidendy w oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2011 r. winni liczyć się z obowiązkiem zwrotu na rzecz Spółki wypłaconej im dywidendy w kwocie uwzględniającej również podatek dochodowy potrącony przez Spółkę jako płatnika ze zwrotem na rzecz Spółki wypłaconej im dywidendy.  Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy będących nierezydentami, a także osobami prawnymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą prosimy o niezwłoczne wskazanie Spółce PGE Elektrownia Opole SA numeru identyfikacji podatkowej/podatnika (NIP z ang. TIN) oraz właściwego dla akcjonariusza urzędu skarbowego w celu prawidłowego sporządzenie deklaracji podatkowej. W przypadku nierezydentów-osób fizycznych wymagane są także następujące dane: imię ojca, imię matki, data i miejsce urodzenia oraz rodzaj numeru identyfikacyjnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. paszportu). Powyższe informacje prosimy składać na następujący adres korespondencyjny Spółki: PGE Elektrownia Opole SA, 46-021 Brzezie k. Opola (Polska) z dopiskiem Główny Księgowy. CDM Pekao SA na podstawie umowy ze Spółką PGE Elektrownia Opole SA prowadzi obsługę wypłaty dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy. Zawiadamiamy, że wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, poczynając od 21 kwietnia 2011 r.; dywidenda wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy uprawnionego akcjonariusza lub gotówką, zgodnie z wyborem uprawnionego akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji we wskazanych Punktach Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA („POK”), tj. w:
  • POK w Opolu, ul. Osmańczyka 15, 45-027 Opole,
  • POK w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk,
  • POK w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
Dyspozycja w swojej treści uwzględnia oświadczenie o tym, że akcjonariusz, przyjmuje wypłacaną dywidendę z podziału zysku za 2009 rok, licząc się z obowiązkiem jej zwrotu, w kwocie uwzględniającej również podatek dochodowy potrącony przez Spółkę jako płatnika, w przypadku zmiany wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu stanowiącego podstawę wypłaty dywidendy dokonywanej na rzecz akcjonariusza. Celem realizacji powyższego uprawnienia, prosimy o zgłoszenie się uprawnionego akcjonariusza lub jego reprezentanta/pełnomocnika z dokumentem tożsamości do wyżej wskazanych POK. W przypadku braku możliwości stawiennictwa w POK, prosimy o wypełnienie i podpisanie dyspozycji wypłaty dywidendy, której wzór publikujemy na stronach Spółki. Podpis złożony na dyspozycji winien być poświadczony notarialnie i wysłany na adres: Zespół Rozliczeń Finansowych Centralny Dom Maklerski Pekao SA ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa Brak na dyspozycji przesłanej drogą pocztową poświadczenia podpisu uprawnionego akcjonariusza lub jego reprezentanta /pełnomocnika przez notariusza nie upoważnia CDM Pekao SA do realizacji dyspozycji. W przypadku współwłaścicieli, wypłata dywidendy nastąpi na podstawie dyspozycji wszystkich współwłaścicieli lub dyspozycji złożonej przez jednego ze współwłaścicieli po okazaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli, a w przypadku zniesienia współwłasności na podstawie dyspozycji każdego współwłaściciela, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał prawo do akcji i dywidendy. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz przedsiębiorcami, do dyspozycji należy dołączyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający dane akcjonariusza, z którego wynika jego status prawny oraz sposób reprezentacji. Uprawnieni akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem Uprawnionego poświadczonym notarialnie lub przez pracownika CDM Pekao SA lub też w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Tekst tłumaczenia przysięgłego powinien zostać załączony do pełnomocnictwa. Wszelkie dokumenty sporządzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst dokumentów sporządzonych w języku obcym musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Od należnej Uprawnionym akcjonariuszom dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub w wysokości innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia na adres: PGE Elektrownia Opole SA; 46-021 Brzezie k. Opola (Polska) z dopiskiem Główny Księgowy, aktualnego oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego na język polski. Certyfikat rezydencji powinien być wydany przez właściwą administrację podatkową, powinien jasno określać miejsce rezydencji, co oznacza miejsce zamieszkania lub siedziby uprawnionego akcjonariusza dla celów podatkowych; koniecznie winien zawierać datę wydania certyfikatu rezydencji oraz datę, na jaką potwierdzona jest rezydencja podatkowa. Powyższe dotyczy zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje na temat wypłat dywidendy można uzyskać: 1) pod numerami telefonów POK:
  • +48 (77) 401 54 69 w Opolu,
  • +48 (58) 520 88 50 w Gdańsku,
  • +48 (22) 640 20 95 w Warszawie,
2) pod numerami telefonów CDM Pekao SA:
  • 0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,
  • +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych,
3) w PGE Elektrowni Opole SA – pod następującymi numerami telefonów:
  • +48 (77) 423 51 22 lub 423 52 71 – ogólne informacje o wypłacie dywidendy,
  • +48 (77) 423 52 30 lub 423 52 29 – szczegółowe informacje dotyczące certyfikatów rezydencji i opodatkowania dywidendy.
Pliki do pobrania:

elopole_site