Zarząd PGE Elektrowni Opole SA zwołuje na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS „Społem” w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15 (Sala Konferencyjna im. Ireny Strzeleckiej), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 r.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 r. oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, w przypadku podjęcia decyzji o jej wypłacie.
  7. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
  8. Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej na IX kadencję, wybieranych przez pracowników Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd PGE Elektrowni Opole SA informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski PKO SA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (wydział organizacji i zarządzania - pokój 241a w szatni centralnej, w godzinach od 8:00 do 14:00), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, będzie wydawany akcjonariuszom, na ich żądanie, odpis wniosku w sprawie objętej porządkiem obrad. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i  otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE Elektrowni Opole SA prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 27.06.2011 r. począwszy od godz. 10:30.

elopole_site