PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna angażuje się w działania związane z odpowiedzialnością społeczną. Realizuje swoje strategie biznesowe uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także zabiega o kształtowanie korzystnych relacji z wszystkimi grupami interesariuszy. Od wielu lat firma konsekwentne angażuje się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w których prowadzi swą działalność gospodarczą.

Dbając o zachowanie najwyższych standardów zarządzania odnosimy się do wszelkich uwag dotyczących przestrzegania przyjętych przez nas zasad społecznej odpowiedzialności. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania nam sygnałów o ich nieprzestrzeganiu.