PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna włącza się w działania związane z zaangażowaniem społecznym. Realizuje swoją strategię biznesową, uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także zabiega o kształtowanie korzystnych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Od wielu lat firma konsekwentnie angażuje się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Fundacja PGE

Fundacja PGE, jeden z filarów zaangażowania społecznego Grupy PGE, powstała w 2011 roku. Fundacja jest wspólną platformą komunikacji w zakresie działań prospołecznych dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Fundacja realizuje programy własne oraz wspiera lokalne społeczności m.in. w zakresie: lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji, pomocy społecznej.

Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Fundacja PGE nie wspiera osób fizycznych.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

  • nauka i edukacja,
  • lecznictwo i ochrona zdrowia,
  • pomoc społeczna.

Dodatkowe informacje dotyczące Fundacji PGE można znaleźć na stronie internetowej: www.gkpge.pl/fundacja.

Wolontariat PGE „Pomagamy”

W 2014 r. roku wraz z Fundacją PGE rozpoczęliśmy program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, którego celem jest wspieranie lokalnych społeczności oraz aktywizacja i integracja pracowników i współpracowników GK PGE wokół wspólnych wartości.  Pracownicy na realizację własnych projektów prospołecznych otrzymują raz w roku dofinansowanie w formie grantów. Łącznie w dwóch edycjach programu nasi pracownicy-wolontariusze zrealizowali 70 projektów w całej Polsce.

Wolontariat pracowniczy PGE to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów.

Więcej informacji o realizowanych projektach na stronie Fundacji PGE.