PGE Elektrownia Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu k. Opola powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Elektrownia Opole w budowie” w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Akt Notarialny został spisany w dniu 29 grudnia 1990 r. w siedzibie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Warszawie (Repertorium A Nr X 2205/90).

Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Opolu w Wydziale Gospodarczym w dniu 15 stycznia 1991 r. w Dziale B pod numerem RHB 941 (Nr Rej-H-13/91).

4 października 2001 r. Spółka Elektrownia Opole została przerejestrowana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy i jest wpisana pod numerem 0000050076.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz Statutu Spółki.

W marcu 2004 r. Elektrownia Opole S.A., Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Turów S.A., Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. utworzyły spółkę celową pod nazwą BOT Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi. W kwietniu 2004 r. nastąpiło przekazanie Skarbowi Państwa 100 % akcji BOT Górnictwa i Energetyki S.A.

W czerwcu 2004 r. Minister Skarbu Państwa działając jako jedyny akcjonariusz spółki BOT Górnictwo i Energetyka S.A. podjął uchwałę o wniesieniu aportem 69 % akcji każdej ze spółek: Elektrowni Bełchatów S.A., Elektrowni Opole S.A., Elektrowni Turów S.A., Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A. do spółki BOT Górnictwo i Energetyka S.A.

29 września 2004 r. – Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Od tego momentu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. została spółką dominującą w ramach holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A.

Po zarejestrowaniu w Sądzie podwyższenia kapitału spółki BOT Górnictwo i Energetyka S.A., struktura kapitałowa BOT Elektrowni Opole S.A. przedstawiała się następująco:

  • 69% akcji – BOT Górnictwo i Energetyka S.A.
  • 16% akcji – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
  • 15% akcji – pozostali akcjonariusze

W dniu 21 marca 2005 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmieniając nazwę spółki na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2005 r. Nowa nazwa spółki otrzymała brzmienie BOT Elektrownia Opole Spółka Akcyjna.

W związku z utworzeniem w dniu 9 maja 2007 r. Grupy Kapitałowej zarządzanej przez spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie dokonano zmiany nazwy spółki BOT Górnictwo i Energetyka S.A. na PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

W dniu 28 lipca 2008 r. na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2008 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmieniając dotychczasową nazwę spółki BOT Elektrownia Opole S.A. na PGE Elektrownia Opole S.A.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. nastąpiła rejestracja połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. Od tego czasu PGE Elektrownia Opole S.A. funkcjonowała jako samodzielny podmiot należący do Grupy Kapitałowej PGE.

Z dniem 12 marca 2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Łódź – Śródmieście w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Spółka działająca pod firmą PGE Elektrownia Opole S.A. została przejęta, w trybie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, przez Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Obecnie Elektrownia Opole funkcjonuje jako oddział spółki PGE GiEK S.A.