Zasady realizacji praktyk zawodowych w Oddziale Elektrownia Opole Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

1. Oddział Elektrownia Opole, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz uwzględniając dobre praktyki i kontakty z uczelniami i szkołami, realizuje praktyki studenckie i uczniowskie wynikające z programu kształcenia na podstawie podpisanej umowy z uczelnią lub szkołą, która kieruje danego studenta / ucznia na praktykę. Praktyki kierowane są wyłącznie do osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki osiągną pełnoletność.

2. Oddział Elektrownia Opole umożliwia odbycie praktyk w następujących kierunkach:

 • energetyka;
 • elektrotechnika;
 • elektronika;
 • elektryka;
 • automatyka;
 • informatyka,
 • mechanika;
 • chemia;
 • ekonomia i finanse;
 • administracja i HR;
 • ochrona środowiska.

3. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Podanie skierowane przez zainteresowanego studenta / ucznia (na piśmie zgodnie z wzorem) do Oddziału Elektrownia Opole z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej powinno zawierać ramowy program praktyki oraz termin jej trwania.

5. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk prosimy o przesyłanie podania na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
Kierownik Wydziału HR

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej. (W Oddziale Elektrownia Opole - Lokalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem iod.giekelo@gkpge.pl, pod numerem telefonu. +48 77 423 6658, adres siedziby: PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrownia Opole,  ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole).
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z podaniem na odbycie praktyki zawodowej na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny w związku z rozpatrzeniem podania i realizacji praktyki.
 5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rozpatrzenia podania o praktykę.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 10. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.