Elektrownia Opole w 2005 roku jako pierwsza w Polsce wdrożyła system EMAS zgodny z wymaganiami Rozporządzenia EMAS i została wpisana do krajowego rejestru pod numerem PL.2.16-001-01 oraz była upoważniona do stosowania logo EMAS. W 2013 roku Elektrownia Opole zawiesiła swój udział, ale w 2015 roku podjęto decyzję o odwieszeniu z uwagi na realizowaną budowę bloków nr 5 i 6.

8 lutego 2016 roku Elektrownia Opole otrzymała od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję z dnia 5 lutego 2016 roku odwieszającą rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podstawą prawną funkcjonowania systemu EMAS jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Jednym z wymogów EMAS-u jest Deklaracja Środowiskowa. Deklaracja to nic innego, jak coroczna informacja skierowana do społeczeństwa o oddziaływaniu naszej firmy na środowisko i o naszych dążeniach do ograniczania go.

Nasza Deklaracja Środowiskowa była pierwsza i była wzorcem dla innych krajowych podmiotów wdrażających u siebie EMAS.

Deklaracja jest też jednym z dowodów spełnienia przez Oddział Elektrownia Opole wymogów europejskich w zakresie zarządzania ochroną środowiska.

W swojej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Stale prowadzimy prace nad modernizacją naszych instalacji, w celu poprawienia ich efektywności oraz obniżenia oddziaływań na środowisko. Obecnie realizujemy największą inwestycję infrastrukturalną w Polsce – budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW. Nowe bloki zapewnią stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej poprzez możliwość wytworzenia rocznie do 13,5 TWh energii elektrycznej, co jest szczególnie istotne w zakresie konieczności wycofania przestarzałych jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskiem wg wymagań EMAS w ujęciu organizacyjnym obejmuje wszystkie komórki organizacyjne oraz obszary działalności PGE GiEK  Oddział Elektrownia Opole w zakresie:

Wytwarzania energii elektrycznej – PKD 35.11 Z,

natomiast  w ujęciu fizycznym cztery niżej wskazane obiekty :

  • Teren podstawowy;
  • Ujęcie wody powierzchniowej Mała Panew;
  • Końcowa oczyszczalnia ścieków;
  • Składowisko odpadów paleniskowych Groszowice.

Opis poszczególnych obiektów zamieszczony został w poniższej Deklaracji środowiskowej PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole.
 

Zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją przez wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami.