Odpady wytwarzane w Elektrowni Opole można podzielić na pięć podstawowych grup:

1) odpady powstające w procesie produkcji energii:

 • odpady z przygotowywania paliwa (wypady młynowe),
 • żużle,

2) odpady powstające w wyniku stosowania technologii oczyszczania gazów odlotowych:

 • popioły lotne z węgla,
 • stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania (gips). Gips powstający w instalacji odsiarczania spalin jest surowcem do produkcji płyt kartonowo gipsowych. Wytwórnia tych płyt powstała, jako wspólne przedsięwzięcie Elektrowni Opole i firmy Norgips. Obecnie jest własnością firmy Knauff.

Zgodnie z dokonanymi zgłoszeniami do Marszałka Województwa Opolskiego, gips wykorzystywany do produkcji płyt kartonowo gipsowych i popiół spełniający wymagania normy PN-EN 450-1: 2012 są kwalifikowane jako produkty uboczne.

3) odpady powstające w wyniku stosowania technologii oczyszczania ścieków:

 • osady z oczyszczalni ścieków,
 • osady z oczyszczalni ścieków po instalacji odsiarczania spalin opartej na technologii mokrej (placek filtracyjny),
 • odpady z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach,

4) odpady powstające w wyniku eksploatacji urządzeń i obiektów, prowadzenia prac warsztatowych i remontowo-konserwatorskich, między innymi:

 • przepracowane oleje,
 • odpady z budowy, remontów, demontażu,
 • odpady farb i lakierów,
 • odpady poszlifierskie, zużyte materiały szlifierskie,
 • detergenty,
 • sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania ochronne,
 • baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne,

5) inne odpady wynikające z funkcjonowania zaplecza biurowego, przebywania pracowników i utrzymania terenu:

 • odpady opakowaniowe,
 • odpadowy toner drukarski,
 • odpady komunalne,
 • odpady z pielęgnacji terenów zielonych.

Wśród wyżej wymienionych odpadów największą grupę stanowią odpady powstające w procesie produkcji energii oraz wynikające ze stosowania technologii oczyszczania gazów odlotowych.

W Elektrowni Opole prowadzi się gospodarowanie odpadami stosując m.in następujące warunki:

 1. Wszystkie odpady powstające w wyniku działalności instalacji magazynowane są selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscach, odpowiednio opisanych (kod, nazwa odpadu) i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywane firmom specjalistycznym posiadającym wymagane prawem zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami lub mogą być poddawane procesowi unieszkodliwiania D5 na własnym składowisku odpadów paleniskowych „Groszowice” (odpady o kodach: 10 01 01 i 10 01 02).
 2. Transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania prowadzony jest środkami transportu firm unieszkodliwiających i odzyskujących odpady lub firm posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
 3. Dopuszcza się przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędących przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby na zasadach określonych w przepisach szczególnych (obecnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (U.2016.93 z dnia 2016.01.20).
 4. Wszystkie prace związane z odpadami uwzględniając w sposób szczególny gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi prowadzi się w sposób bezpieczny dla środowiska. Odpady niebezpieczne (np. sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte tonery) przekazywane są wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane pozwolenia, zgodnie z kartami przekazania odpadów.
 5. W Elektrowni Opole prowadzi się segregację odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie gminy Dobrzeń Wielki, a na terenie składowiska „Groszowice” zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście Opole. Na miejskie składowisko trafiają tylko odpady komunalne niesegregowane lub te, których nie można wykorzystać.

Funkcjonujący w Elektrowni Opole system gospodarowania wytwarzanymi odpadami obejmujący selekcję, ewidencję, monitoring, gospodarcze wykorzystanie i bezpieczne dla środowiska składowanie, minimalizuje ich niekorzystny wpływ na środowisko.