Realizując zobowiązanie wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy  o zmianie ustawy - Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości:

ELEKTROWNIA OPOLE JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.