Działalność laboratoryjna

Wydział laboratoriów, powstał w roku 1989. Wieloletnia praca pozwoliła nam na zebranie wielu doświadczeń w dziedzinie chemii, a w szczególności chemii energetycznej.

Wydział funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz prowadzi swoją działalność według zasad dobrej praktyki profesjonalnej, określonych w Polityce Jakości, Księdze Jakości oraz w pozostałych dokumentach systemowych.

Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji AB nr 786 w zakresie analiz węgla, oleju opałowego (mazutu), olei smarnych, odpadów paleniskowych, kamienia wapiennego, wód i ścieków. Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronie internetowej PCA (http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20786,podmiot.html).

certyfikat.jpg

Celem naszej pracy, zgodnie z funkcjonującym systemem zarządzania jest:

 • prowadzenie badań zawsze zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta
 • dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań, wykonywanych na wysokim poziomie jakościowym, spełniających oczekiwania klienta
 • ścisła współpraca z klientem w ramach realizacji zlecenia
 • rzetelne, obiektywne, terminowe wykonywanie prac w zakresie prowadzonych badań
 • szkolenie personelu w celu utrzymania właściwego poziomu jakości prowadzonych badań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania
 • stosowanie i utrzymywanie na właściwym poziomie technicznym nowoczesnego wyposażenia pomiarowo-badawczego renomowanych firm
 • bieżąca kontrola funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania
 • poufność prowadzonych badań i ochrona praw własności klienta
 • budowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Wydziałem Laboratoriów.

Dla zapewnienia jakości wyników prowadzonych badań oraz ich miarodajności stosujemy stałą kontrolę jakości, obejmującą między innymi:

 • analizę certyfikowanych materiałów odniesienia oraz materiałów odniesienia
 • analizę laboratoryjnych próbek kontrolnych (wtórnych materiałów odniesienia)
 • udział badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości
 • analizę próbek podwójnych
 • analizę próbek „ślepych”
 • analizę tych samych próbek różnymi metodami
 • weryfikację korelacji wyników odnośnie różnych właściwości badanych próbek.

Wydział laboratoriów zapewnia poufność i ochronę praw własności klienta zgodnie z „Regulaminem Pracy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole” oraz procedurą 02/EC/PO „Zapewnienie poufności i praw własności klienta”.

Prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania weryfikowana jest w cyklu auditów wewnętrznych oraz ocen w nadzorze wykonywanych przez audytorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Wyposażenie

Wydział wyposażony jest w nowoczesna aparaturę kontrolno-pomiarową, zapewniającą wysoką jakość świadczonych usług. Korzystamy między innymi z:

 • emisyjnego spektrometru optycznego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP
 • spektrometru absorpcji atomowej
 • spektrofotometrów
 • chromatografu jonowego
 • chromatografu gazowego
 • laserowego miernika cząstek
 • analizatora ogólnego węgla organicznego
 • pH-metrów, konduktometrów, tlenomierzy
 • suszarek, wagosuszarek, pieców
 • analizatora siarki, węgla
 • analizatora siarki, węgla, wodoru i azotu
 • analizatora termograwimetrycznego TGA
 • kalorymetrów izotermicznych
 • aparatu do miareczkowania potencjometrycznego
 • aparatu do miareczkowania kulometrycznego
 • aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym i zamkniętym
 • wiskozymetru Stabingera
 • emulsyfikatora.

Wykonywane oznaczenia

Badania wykonywane przez wydział kontroli chemicznej obejmują między innymi:

 • Analizy wód i ścieków w zakresie: oznaczanie pH, przewodnictwo elektryczne, zawiesina, chlorki, BZT5, ChZTCr, indeks nadmanganianowy, siarczany, azot, fosfor ogólny, indeks fenolowy, azotany, azotyny, zawartość metali, indeks oleju mineralnego.
 • Analiza paliw stałych w zakresie: wartość opałowa, zawartość popiołu, wilgoci i siarki, zawartość pierwiastka C, części lotne.
 • Analiza paliw ciekłych (mazutu) w zakresie: wartość opałowa, zawartość siarki, zawartość pierwiastka C, lepkość, temperatura zapłonu.
 • Analizy odpadów paleniskowych w zakresie: granulacja, straty prażenia, zawartości węgla, składu pierwiastkowego.
 • Analizy olejów w zakresie: zawartość wody, liczba kwasowa, temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym i otwartym, lepkość, gęstość, czas rozdziału emulsji.
 • Analizy surowców i produktów instalacji odsiarczania spalin w zakresie: czystości, składu chemicznego, granulacji, zawartości wilgoci.
 • Analizy osadów w zakresie składu chemicznego.

Wysoko wykwalifikowany, kompetentny i doświadczony personel, nowoczesna aparatura pomiarowo-badawcza, sprawny system zarządzania i organizacji pracy, gwarantują profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług laboratoryjnych oraz wiarygodność uzyskiwanych rezultatów badań.

 

Szczegółowe informacje:

 

Łukasz Stańczyk – Kierownik Wydziału Laboratoriów

tel.: +48 77 423 56 30

faks: +48 77 423 56 06

e-mail: lukasz.stanczyk@gkpge.pl

 

Joanna Buryn – Specjalista ds. Chemicznych

tel.: +48 77 423 56 32

faks: +48 77 423 56 06

e-mail: joanna.buryn@gkpge.pl

 

Katarzyna Góralna Włodarczyk – Kierownik Laboratorium Wodno-Ściekowego

tel.: +48 77 423 56 43

faks: +48 77 423 56 06

e-mail: katarzyna.goralna-wlodarczyk@gkpge.pl

 

Magdalena Konecka – Kierownik Laboratorium Węglowego

tel.: +48 77 423 56 37

faks: +48 77 423 56 06

e-mail: magdalena.konecka@gkpge.pl