Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu k. Opola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 50076, NIP: 754-033-45-76, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 marca 2011 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki (Sala Parkietowa Stołówki Zakładowej), z następującym porządkiem obrad:  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych,  w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski PKO S.A. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Organów Spółki – pokój 241a w Szatni Centralnej, w godzinach od 8:00 do 14:00), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 11.03.2011 r. począwszy od godz. 10:30.